Subsidies

Opleidingscheques

Heb je een job en wil je buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques. Zelf betaalt u maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

 

Vlaams opleidingsverlof

Werk je in de privésector en in een onderneming in Vlaanderen? En wil je vorming volgen? Dan kan je Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen. 

Het VOV geeft je als werknemer het recht om opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag blijven van je werk. Je kiest zelf welke opleiding je volgt, maar je moet rekening houden met volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een erkende arbeidsmarktgerichte of een loopbaangerichte opleiding. Een overzicht vind je terug in de Vlaamse opleidingsdatabank.   
  • Je werkgever moet je afwezigheid kunnen inplannen. Als je VOV wil opnemen, contacteer je dus best je personeelsdienst.

De werkgever vraag top basis van het attest van inschrijving de terugbetaling aan via het WSE-loket.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

 

KMO-portefeuile

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler opleiding:

  • Erkenningsnummer: DV.O 240979

Meer informatie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille


Alimento

Alimento is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Met financiële tussenkomst van de sector kan jouw bedrijf de kosten van een erkende externe opleider volledig of gedeeltelijk dekken. De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de gekozen opleidingsformule (open of op maat), de sectorspecificiteit van de opleiding en het bereik van risicogroepen.

Meer informatie: https://www.alimento.be/nl/voedingsbedrijven/pagina/sectorale-steun-bij-werknemersopleidingen 

 

BouwUnie

De bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee u uw opleidingen goedkoper kan organiseren. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders de mogelijkheid te geven om zich bij te scholen in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Er zijn nog andere opleidingsstelsels mogelijk waar u een tussenkomst kan ontvangen waardoor u de kostprijs voor het opleiding van uw medewerkers in de bouwsector kan drukken.

Meer informatie: https://www.bouwunie.be/nl/theme/Personeel-opleiding-en-veiligheid/opleiding-en-vorming 

 

Cevora 

Het aanvullend paritair comité voor bedienden overkoepelt meer dan 55.000 bedrijven. Enerzijds storten de bedrijven jaarlijks een bijdrage waardoor 404.000 bedienden uit deze bedrijven een gratis opleiding kunnen volgen bij Cevora. Maar er kan ook beroep gedaan worden op opleidingspremies via Cevora, waarbij een deel van de opleidingskosten terugbetaald worden voor tal van opleidingen bij andere opleidingsinstanties.

Meer informatie: https://www.cevora.be/nl/extra-diensten/opleidingspremies


Constructiv

Constructiv voorziet in een financiële tussenkomst aan bouwbedrijven die hun arbeiders (ingeschreven in het Paritair Comité 124) een opleiding laten volgen, conform de bepalingen van de CAO. De financiële tussenkomsten kunnen verschillen en zijn afhankelijk van het tijdstip waarop je de opleiding inplant. De sectorale ondersteuning wordt enkel toegekend voor opleidingen die vóór de start van de opleiding aan Constructiv doorgegeven worden. Bezorg dus alle informatie tijdig zodat u geen financiële tussenkomsten misloopt. 


Meer informatie: https://www.constructiv.be/nl-BE/Arbeiders/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Tussenkomsten-en-inplannen-van-opleidingen.aspx 

Co-valent

Organiseer je als bedrijf zelf opleidingen of werk je samen met een eigen opleidingsverstrekker? Als je werkgever bent in de sector chemie, kunststoffen of life sciences en je werknemers zijn tewerkgesteld in paritair comité 116 of 207, kan je voor deze kosten een tussenkomst aanvragen bij Co-valent. De opleidingen worden steeds eerst door je organisatie betaald en achteraf ingediend bij Co-valent. Welke opleidingen komen in aanmerking? Alle opleidingen die de competenties van je werknemers versterken en de inzetbaarheid verhogen kan je indienen. Zowel opleidingen die door een externe opleidingsverstrekker worden gegeven als opleidingen van een interne trainer komen in aanmerking.

Meer informatie: https://www.co-valent.be/nl/werkgever/subsidie/subsidiedossier-bij-co-valent/ 

 

Educam

Educam is het coördinatiecentrum voor opleidingen in de sectoren garages, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen. Ze voorzien tal van maatregelen om werkgevers te ondersteunen in de opleiding van jullie werknemers. lk bedrijf in de sector beschikt over een jaarlijkse doelstelling voor zijn permanente vorming. Deze wordt bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaald en bedraagt 4 uur per kwartaal per arbeider, m.a.w. 2 dagen opleiding per arbeider per jaar.

Elke dag opleiding die in het kader van deze doelstelling gevolgd wordt, geeft recht op een premie van 40 euro als de voorwaarden vervuld zijn. Het totale premiebedrag voor het bedrijf vertegenwoordigt zijn “vormingskrediet” voor het komende jaar. Het vormingskrediet vermindert naarmate de arbeiders opleiding volgen. Elk jaar meldt EDUCAM de bedrijven het bedrag van hun vormingskrediet en de evolutie van hun “teller” in de loop van het jaar.

Meer informatie: https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/caos-steunmaatregelen 

 

FTMA

FTMA is een paritair sectorfonds voor opleidingen en tewerkstellingen van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid binnen de provincie Antwerpen.  Werkgevers kunnen subsidiedossiers indienen voor arbeiders volgen een opleiding ( op maat of in een open aanbod) die zowel in het bedrijf als elders kan plaatsvinden. 

Meer informatie: https://www.ftma.be/default.asp

 

FTML – LIMOB

FTML stimuleert permanente vorming en opleiding om verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen. Bedrijven krijgen subsidies om werknemers op te leiden. De werknemers moeten door een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur verbonden zijn aan uw bedrijf. De maximale subsidie hangt af van het aantal arbeiders/bedienen die bij u in dienst zijn. Zowel technische als niet-technische opleidingen komen in aanmerking voor subsidies. U dient voor de opleiding een aanvraag in te dienen bij FTML.

Meer informatie: http://www.limob.be/limob/limob.nsf/webopen/limobsubsidies 

TOFAM

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaal en technologische industrie, de opdracht om tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse metaalarbeiders (PC 111) te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven. Vanaf 1 januari 2021 voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een budget per bedrijf die gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders op 30 september van het voorgaande jaar. 

Meer informatie: https://www.tofam-wvl.be/bedrijfsopleidingen/

 

SFTL

Jaarlijks kent het SFTL aan elke werkgever van de sector transport en logistiek een opleidingsbudget toe. Dit budget kan aangewend worden om de kost te recupereren van opleidingen die gevolgd werden door arbeiders. Bij een externe opleiding gaat het om de kost van de opleiding gegeven door externe opleidingsverstrekkers. Bijvoorbeeld een opleiding die vrachtwagenchauffeurs volgden in het kader van de verplichte nascholing voor de Europese vakbekwaamheid.

Meer informatie: https://www.sftl.be/werkgevers/premies-en-financiele-tegemoetkomingen-bedrijf/opleidingsbudget/ 

 

RTM

RTM Vlaams Brabant is het regionaal tewerkstellingsfonds voor arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid. U krijgt een financiële tussenkomst indien uw medewerkers een opleiding volgen, op maat of in open aanbod via een opleidingsinstantie. Zowel technische als persoonlijkheidsvaardigheden kunnen aan bod komen tijdens de opleiding. U dient vooraf een aanvraagformulier door te sturen om zo een financiële tussenkomt te ontvangen voor de opleidingen. 

 

Meer informatie: http://www.rtmvlaamsbrabant.be/NL/Bedrijven.php

 

IVOC

Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie IVOC werkt samen met geledingen van het onderwijs en met de professionele opleidingsverstrekkes om toekomstige werknemers op een degelijke manier voor te bereiden op een loopbaan binnen de sector. De opleidingsportefeuille binnen IVOC is een jaarlijks budget om opleidingen te realiseren van een, door IVOC goedgekeurd, bedrijfsopleidingsplan. Tussenkomsten zijn mogelijk voor elke medewerker die getraind wordt door een collega of door een externe trainer naar keuze.

Meer informatie: https://www.ivoc.be/opleidingsplan/ 

SFonds 119

Binnen het paritair comité handel in voedingswaren (PC 119), hebben de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de beroepsopleiding gesloten. Het is de bedoeling om de werkgevers ertoe aan te zetten om het percentage van hun inspanningen op het vlak van beroepsoleiding nog te verhogen door een gedeelte van het budget te besteden aan de terugbetaling van opleidingskosten.


Meer informatie: http://www.sfonds119.be/default.asp?id=5&lng=nl 

 

Sociaal Fonds van Betonindustrie

De sociale partners van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie zetten zich in voor aanvullende sociale voordelen voor de arbeiders uit de sector, stimuleren een veiligere werkomgeving en organiseren permanente vorming. Een financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie is enkel mogelijk mits het indienen van een bedrijfsopleidingsplan (BOP), een voorafgaande inschrijving van de betrokken werknemer(s) en, in een aantal gevallen, de goedkeuring van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie.

Meer informatie: http://www.fondsbeton.be/nl/opleiding/meest-gestelde-vragen 

 

Volta

Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Ze zijn bij Volta van mening dat werk maken van werkbaar werk niet duur hoeft te zijn. Ze voorzien allerhande mogelijke premies en subsidies binnen dit thema. Een voorbeeld hiervan is als je je arbeiders opleidingen laat volgen kan je onder bepaalde voorwaarden een premie ontvangen vanuit Volta.

Meer informatie: https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/werkbar-werk/subsidies 

 

Woodwize

Als bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking (PC126) of de sector Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel (PC125) kan u een tussenkomst krijgen voor opleidingen die u organiseert voor uw medewerkers.

Meer informatie: https://www.woodwize.be/nl/page.asp?pageid=78

 

OpFO100

Het opleidingsfonds voor arbeiders die vallen onder het paritair comité 100, ook genoemd het aanvullend paritair comité voor werklieden. Ze gaan samen met jou kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn om een financiële tussenkomst te krijgen voor opleidingen die u organiseert voor uw medewerkers.

Meer informatie: https://www.opfo100.be/nl/