Algemene voorwaarden van TopSkills

Artikel 1.   Toepassing

De uitzendkracht worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Top Skills en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987, toepassing zijnde Cao’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

Artikel 2.   Digitale voorwaarden

Een uitgebreide versie van onderhavige voorwaarden kan geraadpleegd worden op www.topskills.be.  De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van voornoemde digitale voorwaarden waarmee men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart.

Artikel 3.   Duur

De duur of reden van overeenkomst wordt tussen partijen overeengekomen in de overeenkomst voor dienstprestaties onder de vorm van uitzendarbeid waarvan onderhavige voorwaarden integraal deel uitmaken, bij gebreke waaraan de overeenkomst beschouwd wordt als van onbepaalde duur, in welk geval elke partij het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits toekenning aan de wederpartij van een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden. De opzegging dient per aangetekende brief aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging werd gegeven.

Artikel 4.   Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Alle uitzendkrachten werken onder een schriftelijk arbeidsovereenkomst vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht voor de eerste maal in dienst treedt van het Top Skills. De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gesloten hetzij voor een bepaalde tijd, hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste werknemer, onder wettelijke voorwaarden. Wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van tijdelijke arbeid in de zin van deze wet, worden zij niet verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan. Behoudens strijdige overeenkomst worden de eerste drie arbeidsdagen als proeftijd beschouwd. Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding. Ingeval een uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, in dezelfde functie, op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde opdrachtgever tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende proeftermijnen verboden

Artikel 5.   Werkpostfiche

De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie.  Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de Opdrachtgever, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Top Skills over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de opdrachtgever het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer.

Artikel 6.   Werkkledij en PBM’s

De opdrachtgever draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Top Skills werd afgesloten.

Artikel 7.   Aanvraag

De opdrachtgever verstrekt bij zijn aanvraag aan Top Skills tijdig alle voor een goede selectie relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie en de vereiste kwalificaties. De opdrachtgever kan daarbij enkel functierelevante criteria opgeven. Daarnaast verstrekt de opdrachtgever bij zijn aanvraag eveneens het loon, de werktijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de plaats van tewerkstelling, de arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

Top Skills bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de opdrachtgever voorstelt. De opdrachtgever kan een voorgestelde kandidaat afwijzen voor zover dit gebeurt om functierelevante of andere gerechtvaardigde redenen.

Top Skills is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Top Skills om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan voorstellen. Top Skills is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde kandidaat om welke reden dan ook niet als uitzendkracht ter beschikking kan worden gesteld van de opdrachtgever of een aangegane uitzendopdracht (voortijdig) weer beëindigt.

Top Skills is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Top Skills bij de selectie.

Als de opdrachtgever zelf een eigen selectie maakt zonder inmenging van Top Skills, dan is enkel de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor deze selectie, en de opdrachtgever zal Top Skills vrijwaren voor enige aanspraak terzake van de derden of van de uitzendkracht.

Artikel 8.   Overeenkomst tussen Top Skills en de opdrachtgever

De overeenkomst gesloten tussen het Top Skills en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgesteld van zodra een geschikte kandidaat is gevonden en uiterlijk binnen 7 werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de uitzendkracht een aanvang neemt en bevat alle wettelijke vermeldingen (www.topskills.be), die de Opdrachtgever bezorgt ten laatste binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling een aanvang neemt.

De Opdrachtgever stuurt het ondertekend klantencontract onmiddellijk terug alsook de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de opdrachtgever de niet-ondertekening niet ten nadele van Top Skills kunnen inroepen en zal Top Skills de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendkracht binnen de 48 uur na het toesturen ervan door Top Skills. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de opdrachtgever de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht.

Artikel 9.   Opeenvolgende dag contracten voor uitzendarbeid

Opeenvolgende dag contracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde opdrachtgever zijn toegestaan voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke opeenvolgende dag contracten kan worden aangetoond door de opdrachtgever. De wettelijke en conventionele voorwaarden daarvan kunnen, geraadpleegd worden op www.topskills.be

Artikel 10.  Verplichtingen van de Opdrachtgever

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkt, staat deze in voor de toepassing van alle wettelijke bepalingen inzake bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats van het werk, o.m. alle bepalingen m.b.t. de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers zoals bepaald in de artikelen 157 tot 169 van de programmawet van 22 december 1989, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, beschouwd als bepalingen die gelden op de plaats van het werk.

De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van alle verplichtingen van CAO nr.108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, gewijzigd door de CAO nr.108/2 van 24 juli 2018. De opdrachtgever zal zodoende de procedure en de duur van de tijdelijke arbeid naleven in de volgende gevallen zoals voorzien in voornoemde CAO of andere toepasselijke regelgeving: vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd; tijdelijke vermeerdering van werk;                     uitvoering van een uitzonderlijk werk, staking of lock-out bij de opdrachtgever.

De wettelijke voorwaarden daarvan kunnen, geraadpleegd worden op www.topskills.be

Artikel 11.  Informatieverstrekking en controle

De opdrachtgever verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan Top Skills.

Bedoelde informatie wordt gedetailleerd beschreven op www.topskills.be

Artikel 12.  Instroom

De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van alle wettelijk verplichtingen die van toepassing zijn ingeval hij een beroep wil doen op een uitzendkracht voor de invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in dienst te nemen voor diezelfde betrekking.

De wettelijke en conventionele voorwaarden daarvan kunnen, geraadpleegd worden op www.topskills.be

De werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben beëindigd bij Top Skills om te worden tewerkgesteld als uitzendkracht onder het motief instroom genieten een tewerkstellingsgarantie van een maand vanwege Top Skills. De andere uitzendkrachten die zijn tewerkgesteld onder het motief instroom genieten van Top Skills een tewerkstellingsgarantie die gelijk is aan de minimumduur van de proefperiode waarin is voorzien door de wetsbepalingen die zijn aangenomen naar aanleiding van arrest nr. 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof.

In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van voormelde tewerkstellingsgarantie. Indien de opdrachtgever vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de opdrachtgever ertoe gehouden het loon van de uitzendkracht voor de resterende duur te betalen aan Top Skills.

Artikel 13. Voortijdige afwerving door opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt zich ertoe Top Skills op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Indien de opdrachtgever met een door Top Skills voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat binnen de 12 maanden nadat de kandidaat werd voorgesteld, of, indien de opdrachtgever vóór het einde van een minimumperiode van 120 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling (tenzij anders afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst), zonder tussenkomst van Top Skills, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de opdrachtgever per afgeworven uitzendkracht aan Top Skills, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendkracht.

Een uitgebreide versie van deze voorwaarde kan geraadpleegd worden op www.topskills.be

Artikel 14.  Afwerving personeel van de opdrachtgever

Top Skills zal zich tijdens de uitvoering van de onderhavige opdracht ervan onthouden om werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een andere werkgever.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

Top Skills is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten.

De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. 20.3.

Top Skills is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Top Skills aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Top Skills nooit ingeroepen worden indien de opdrachtgever zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkracht uitvoert.

De opdrachtgever is burgerlijk aansprakelijkheid cfr artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg zal de opdrachtgever Top Skills vrijwaren tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden. Top Skills is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via Top Skills bemiddeld zijn. Top Skills is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de opdrachtgever berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Top Skills is evenmin betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.

Top Skills is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de opdrachtgever aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van Top Skills gebeuren. Top Skills is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkracht.

Zoals bepaald in de wet is de opdrachtgever tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht strafrechtelijk aansprakelijk met betrekking tot het correct respecteren van de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van moeders die borstvoeding geven, de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid en de salubriteit van het werk en de werkplaatsen.

Artikel 16.  Ontbinding

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of zijn verbintenissen opgenomen in deze algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Top Skills het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen vanwege de opdrachtgever, de lopende overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling en haar uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

In geval van ontbinding door Top Skills zoals hierboven benoemd, bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever of ingeval van eenzijdige opzegging (art. 1794 B.W.), zal de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Top Skills zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag.

Deze forfaitaire schadevergoeding zal eveneens verschuldigd zijn in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Top Skills ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.

Top Skills behoudt zich in ieder geval het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Top Skills gerechtigd de overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Top Skills gevergd kan worden de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

In geval van faillissement, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, mag Top Skills de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Top Skills.

Artikel 1.    Werving en selectie

Top Skills voldoet aan alle voorwaarden voorzien door het Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling van 10 december 2010.  Alle voorwaarden betreffende werving en selectie kunnen geraadpleegd worden op www.topskills.be.  Door ondertekening van onderhavige voorwaarden erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van voornoemde digitale voorwaarden waarmee men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart.

Artikel 2.   Definities

1°Werving en selectie: alle handelingen in het kader van private arbeidsbemiddeling, zijnde het geheel van diensten uitgeoefend door een tussenpersoon die gericht zijn op het bijstaan van werknemers bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling; het bijstaan van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers; het in dienst nemen van werknemers om hen ter beschikking te stellen met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals bepaald bij of krachtens de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

2° werknemer: de natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent of wil uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Met werknemer worden zowel werkzoekende als zelfstandige gelijkgesteld;

3° bureau: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die, onder welke naam of vorm ook, diensten verricht, als vermeld in punt 1°;

Artikel 3.   Verplichtingen van Top Skills

Top Skills behandelt de werknemer op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze.

Top Skills eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en van de werkgever en verwerkt hun persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Top Skills vraagt of ontvangt onder geen beding enige vergoeding van de werknemer. De Vlaamse Regering kan een afwijking toestaan voor bepaalde categorieën van werknemers en voor welbepaalde diensten, met uitsluiting van uitzendactiviteiten, na het advies van de SERV, en op voorwaarde dat dit in het belang van de werknemer is;

Top Skills treedt niet in de plaats van de opdrachtgevende werkgever bij de beslissing over de aanwerving of het ontslag van de werknemer;

Top Skills bemiddelt werknemers van vreemde nationaliteit voor zover de reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt nageleefd;

Top Skills verleent inzage aan de opdrachtgever en aan de werknemer betreffende de over hen opgeslagen gegevens en bezorgt hen, op verzoek, na beëindiging van de dienstverlening een afschrift van hun dossier;

Top Skills bezorgt aan de opdrachtgevende werkgever en aan de werknemer tijdig juiste en volledige informatie over de aard van de bemiddelingsdiensten en over de aard van de tewerkstelling;

Top Skills oefent geen diensten uit voor fictieve vacatures;

Top Skills onderschrijft de gedragscode die door de Vlaamse Regering wordt bepaald na het advies van de SERV en leeft die gedragscode na;

Top Skills stelt niet als voorwaarde dat de personen voor wie Top Skills bemiddeld heeft, Top Skills bij iedere nieuwe bemiddeling zal laten optreden;

Top Skills voldoet aan de criteria inzake kwaliteit en deskundigheid die door de Vlaamse Regering worden bepaald in functie van de aard van de verrichte diensten;

Top Skills wint slechts medische gegevens van de werknemer in als dat noodzakelijk is om te bepalen of de werknemer voldoet aan de functievereisten van de werkaanbieding;

Top Skills verricht geen genetische testen en laat ze ook niet verrichten;

Top Skills is niet gerechtigd op een schadevergoeding van de werknemer als de werknemer een bemiddelingsactiviteit vroegtijdig stopzet of als de werknemer niet ingaat op de werkaanbieding waarvoor hij zich kandidaat had gesteld;

Top Skills verbindt er zich toe in bemiddelingsactiviteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving;

Top Skills bezorgt op verzoek van de werknemer, voor zover deze gesolliciteerd heeft voor een concrete werkaanbieding, een attest waarin de datum en het uur van zijn bezoek aan Top Skills worden vermeld;

Top Skills organiseert productieve praktische proeven die niet langer duren dan noodzakelijk is om de bekwaamheid van de werknemer te onderzoeken;

Top Skills is ertoe gehouden een document waarin de rechten en verplichtingen van de werknemer en de werkgever worden bepaald, te overhandigen aan de gegadigden of in extenso aan te plakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van Top Skills op de plaats waar hij het best kan worden gelezen.

Artikel 4.   Vergoeding

Het honorarium dat Top Skills in rekening brengt is een percentage van het bruto jaarinkomen dat een opdrachtgever met de voorgestelde kandidaat is overeengekomen.

Het bruto jaarinkomen wordt hiervoor berekend op basis van een voltijdse tewerkstelling, zoals deze geldt bij de opdrachtgever.

Tot het bruto jaarinkomen wordt gerekend het lopende loon, dit kan vast en/of variabel zijn, en alle voordelen krachtens de (arbeids-)overeenkomst. Tot het bruto jaarinkomen wordt eveneens het voordeel gerekend van een door de opdrachtgever aan de kandidaat beschikbaar gestelde auto. We rekenen op een standaardbedrag van 550€ per maand (12 maanden) als salaris equivalent.

Artikel 5.   Facturatie

Elke factuur dient binnen de 14 dagen betaald te zijn op de door Top Skills aangegeven bankrekening.

Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een wettelijk vastgesteld rentepercentage over het openstaande bedrag worden geheven naar rato van de termijn van overschrijding.

Alle klachten betreffende facturen moeten Top Skills binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Artikel 6.   Afwerving

Indien de (arbeids)overeenkomst binnen 4 maanden na aanvang wordt beëindigd zal Top Skills de opdracht opnieuw opnemen en op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat die voldoet aan het eerder bepaalde profiel, zonder hiervoor opnieuw een honorarium aan te rekenen.

Deze waarborg is echter slechts van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst terecht is en te wijten aan ernstige redenen.
  • De beëindiging is niet het gevolg van een wijziging in de arbeidsrelatie, de taken, de job of de werkomstandigheden zoals met de kandidaat overeengekomen voor zijn aanwerving.
  • De beëindiging is niet te wijten aan economische factoren en is niet het gevolg van een fusie, reorganisatie, overdracht of gelijk welke andere operatie.

Artikel 7.   Exclusiviteit

In geval van exclusiviteit neemt Top Skills de opdracht volledig over, gedurende 10 weken zal de opdracht niet aangeboden worden aan andere rekrutering, noch intern gepubliceerd. Wij nemen de vacature volledig over en zullen u op de hoogte brengen van de ondernomen acties.

Op basis van onze selectie zal Top Skills wij hieruit gericht kandidaten selecteren en voorstellen. Alle kandidaten die spontaan solliciteren bij de opdrachtgever dienen doorgestuurd worden naar Top Skills.

Artikel 8.   Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Top Skills.

Artikel 1.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, gelden tussen Top Skills en de opdrachtgever onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2.

De offerte is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. Bij bestelling zal steeds een bestelbon worden opgemaakt, die door de opdrachtgever ondertekend dient te worden voor akkoord. Iedere bestelling die conform de bestelbon wordt uitgevoerd, zal in haar totaliteit worden gefactureerd. De vermelde prijzen zijn steeds netto en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald.

Artikel 3.

De leverings- en uitvoeringstermijnen vermeld in de bestelbon zijn louter indicatief en zeker niet bindend. Indien vertraging is ontstaan door toedoen van Top Skills is deze slechts verplicht uit te voeren binnen een redelijke en normale termijn. Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van Top Skills belemmeren, worden beschouwd als gevallen van overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten zonder dat de opdrachtgever zijn order mag vernietigen of een schadevergoeding kan eisen.

Artikel 4.

De opdrachtgever bevestigt de nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de duur van de opleiding in één van de centra van Tops Skills , zonder verhaalsmogelijkheid lastens Top Skills . Indien een opleiding doorgaat op de site van de klant en/of er wordt materiaal van de klant ingezet, is het zijn verantwoordelijkheid om materieel ter beschikking te stellen dat technisch in orde is, dat goed onderhouden is en dat vergezeld is van de nodige verplichte documenten ( onder andere gebruikershandleiding, EG-verklaring van gelijkvormigheid en het controlerapport van een EDTC indien de wetgeving dit vereist). Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een machtiging te verlenen aan de gebruiker van specifieke toestellen in zijn bedrijf en ervoor te zorgen dat de nodige PBM’s beschikbaar zijn en gebruikt worden door de cursisten.

Artikel 5.

De ruimte / lokaal waar een inhouse opleiding gegeven wordt, dient dusdanig ingericht te zijn zodat de opleiding in veilige condities kan gegeven worden. De ruimte is voorzien van alle nodige veiligheidsmiddelen zoals een EHBO koffer, brandblussers, een duidelijk aangegeven nooduitgang en verzamelpunt in geval van calamiteit. Er is een noodnummer ter plaatse geafficheerd en er is een persoon aangesteld die gecontacteerd kan worden in geval van calamiteit. Er is een noodnummer ter plaatse geafficheerd en er is een persoon aangesteld die gecontacteerd kan worden in geval van calamiteit De ruimte dient goed verlicht te zijn en goed verlucht te kunnen worden, tevens is ze netjes en ordelijk om de opleiding aangenaam te kunnen laten doorgaan. Ze beschikt over voldoende stoelen en tafels om iedere cursist de opleiding goed te kunnen laten volgen. Een projectiewand/-scherm is aanwezig, alsmede een flipboard. Er zijn voldoende toiletten en sanitair aanwezig voor de cursisten, indien van toepassing afgescheiden voor dames en heren.

Artikel 6.

Alle klachten betreffende de facturen moeten Top Skills binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

Artikel 7.

De facturen van Top Skills zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, evenals (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Top Skills te voldoen, kan Top Skills de uitvoering van haar verbintenissen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten.

Artikel 8.

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Top Skills het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen.

Artikel 9.

De tarieven zijn vastgesteld op basis van economische voorwaarden geldend op datum van de offerte en zijn vatbaar voor aanpassing op basis van indexveranderingen van de beroepsprijzen en van de indexering van de lonen.

Artikel 10.

Een gestarte opleiding zal in geval van annulatie door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, volledig worden gefactureerd. Voor een opleiding die nog niet begonnen is, zal een deelname in de kosten worden gefactureerd om de gemaakte kosten te dekken. Deze deelname wordt op de volgende manier berekend: 50 % van de volledige opleidingskosten indien de annulatie gebeurt tussen de 45 e en de 30 e kalenderdag voor het begin van de opleiding; 75 % van de volledige opleidingskosten indien de annulatie gebeurt binnen de 30 kalenderdagen voor het begin van de opleiding. De annulatie dient per mail of bij aangetekend schrijven te worden aangezegd aan Top Skills. Het ontbreken van een dergelijke vorm van annulatie staat gelijk aan het aanvatten van de opleiding, waartoe integrale betaling zal gevorderd worden. Top Skills behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren indien er onvoldoende deelnemers ingeschreven zijn. Ingeval Top Skills, vanwege oorzaken onafhankelijk van haar wil de overeenkomst niet kan uitvoeren, wordt dit beschouwd als overmacht en laat dit een uitstel van de uitvoering toe, zonder dat de klant zijn opdracht mag vernietigen of een schadevergoeding kan eisen.

Artikel 11.

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 12.

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van TopSkills.

Artikel 13.

Zowel de klant als Top Skills verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie prijs te geven aan derden, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot toegangscodes en wachtwoorden, financiële informatie, factuurgegevens en informatie over hardware, software en dienstverlening.

Artikel 14.

Bescherming van persoonlijke gegevens Het volledige beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens van onze associatie is beschikbaar op volgend adres https://topskills.be/privacybeleid/.

Voorwaarden